Публічна оферта

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОНЛАЙН КАСА»

Ліцензіар (Сторона, що надає невиключну ліцензію на право користування комп’ютерною програмою (чат- бот) «ОНЛАЙН КАСА»): Ліцензіар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОНЛАЙН КАСА», код ЄДПРОУ 44959882, з місцем знаходження: 01030, м. Київ, вул. Івана Франка (Шевченківський р-н.), будинок 22/24, в особі директора Убоженко Яніни Володимирівни, що діє на підставі Статуту Ліцензіати (Абоненти, що будуть користуватися чат-ботом) Працівники суб'єкта господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі.Комп’ютерна програма (чат-бот) «ОНЛАЙН КАСА» Комп’ютерна програма (чат-бот) «ОНЛАЙН КАСА», (надалі - «Чат-бот»), програма за допомогою якої працівники суб'єкту господарювання формують розрахункові документі за продані товари (надані послуги) у готівковій та/або безготівковій формі через месенджери, а саме: Telegram на iOS, Android, ПК та веб версії даних месенджерів.

Пропозиція Ліцензіара
Ліцензіар пропонує кожному бажаючому Абоненту скористатися Чат-ботом та укласти (прийняти) цю Публічну оферту (надалі - «Договір»).


Даний Договір є публічним та, згідно статей 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх фізичних та юридичних осіб. Предметом даного Договору є правовідносини, що виникають у зв’язку з видачою Абоненту невиключної ліцензії на право користування Чат-ботом.
Прийняття пропозиції
Для прийняття пропозиції Ліцензіара Абоненту необхідно:
1. зареєструватись в одному з наступних месенджерів: Telegram;
2. знайти в месенджері Чат-бот, ввівши: «@OnlineKasa_bot ( https://t.me/OnlineKasa_bot )»;
3. пройти процедуру реєстрації та надати свої персональні дані, а саме: Надіслати ключ ЄЦП із зазначенням пароля;
4. підтвердити свою згоду на укладання даного Договору.

Здійснення даних дій являється підтвердженням укладання Абонентом даного Договору (відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України, Закону України «Про електронну комерцію», є повним і беззастережним акцептом даного Договору), тим самим Абонент отримує невиключну ліцензію на право користування Чат-ботом. Абонент матиме можливість використовувати Чат-бот протягом дії даного Договору за умови виконання його умов (строк ліцензії).
Користування Чат-ботом  
1.  Чат-бот формує заявки на реєстрацію форм 20-ОПП, ПРРО-1, ПРРО-5, запитує необхідну інформацію у Абонента, Абонент підтверджує інформацію у заявці на реєстрацію форми, підписує документи своїм удосконаленим підписом з кваліфікованим сертифікатом, після чого Чат-бот подає заявку до певного контролюючого органу.
2.  Абонент обирає період дії ліцензії та вартість плати за користування Чат-ботом, комісію за перерахування коштів, після чого Абонент підтверджує оплату та оплачує через платіжну систему.
3.  Чат-бот дозволяє формувати розрахункові документи, службове внесення, службове вилучення, Z та X звіти для цього необхідний кваліфікований електронний підпис або удосконаленого підпису з кваліфікованим сертифікатом Абонента.
4.  Чат-бот дозволяє в будь-який момент перевірити відсутність заборгованості за користування Чат-ботом. Після здійснення оплати за користування Чат-ботом, працездатність відновлюється автоматично.

Можливість користування Абонентом Чат-бота здійснюється за умови повної оплати за самостійно обраний період користування та у разі наявності удосконаленого підпису з кваліфікованим сертифікатом.

Абонент зобов’язаний повідомляти Ліцензіара про зміну власних персональних даних.
Оплата
Плата за користування Чат-ботом становить 90,00 грн. за строк дії ліцензії 30 календарних днів. При оплаті строку дії ліцензії на 90 календарних днів – 250 грн., на 180 календарних днів - 450 грн.

Абонент проводить оплату за користування Чат-ботом, а також сплачує податки за допомогою платіжних сервісів інтегрованих з Чат-ботом. Платіжні сервіси можуть стягувати комісію за перерахування коштів. Розрахунковим документом, що підтверджує оплату здійснену Абонентом за користування чат-ботом, є фіскальний чек який направляється (видається) Ліцензіаром шляхом надсилання електронного розрахункового документа (у тому числі QR-коду) на наданий Абонентом абонентський номер (Telegram) або адресу електронної пошти.

Оплата за користування Чат-ботом за даним Договором не оподатковується ПДВ, через те, що Ліцензіар не є платником ПДВ.
Забезпечення
Ліцензіар забезпечує належне технічне функціонування Чат-боту (в тому числі роботу з кваліфікованими електронними підписами для підписання звітності Абонента за допомогою Чат-боту), забезпечує можливість використання (для підписання звітності Абонентом) та зберігання удосконалених підписів з кваліфікованими сертифікатами Абонентів протягом періоду дії ліцензії (дозволу) на використання Чат-боту, при цьому Ліцензіар не несе будь-яку відповідальність перед Абонентами за збереження та забезпечення конфіденційності належних Абонентам даних  (файлів). Сторони зобов'язуються вживати всіх необхідних заходів з безпеки та захисту інформації, обмін якою здійснюється в сервісі або які доступні Сторонам у зв'язку з використанням Чат-боту.

Звільнення від відповідальності Ліцензіара
Ненадання та/або неповне та/або недостовірне надання необхідної інформації Абонентом звільняє Ліцензіара та третіх осіб (залучених Ліцензіаром) від виконання даного Договору.

Ліцензіар звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх обов’язків, що сталося внаслідок обставин, що знаходяться поза сферою контролю Ліцензіара: стихійних лих; введення надзвичайного стану; введення військового стану, воєнних дій; терористичних актів; громадських заворушень; революцій; страйків; дій та актів органів державної влади та місцевого самоврядування; зміни законодавства; тимчасове чи постійне припинення роботи серверів адміністраторів та/або власників баз даних та інформаційних ресурсів; тимчасове чи постійне припинення роботи провайдерів мережі Інтернет; за доставку податкової звітності Абонента до контролюючих органів за допомогою Чат- боту; використання Абонентом формату (стандарту) електронного документа звітності, що не передбачений чинним законодавством; використання програмно-апаратних засобів, що перебувають в несправному технічному стані; використання каналів зв’язку, що не дають змоги здійснювати електронний документообіг; недоліки господарської діяльності Абонента, що безпосередньо вплинули на виконання зобов’язань Ліцензіата.

Чат-бот передається «як є», Ліцензіар не надає жодних гарантій, виражених чи неявних, стосовно технологій Чат- бота,  або стабільної, безперебійної, роботи всіх його функцій.
Персональні дані
Укладаючи даний Договір Абонент надає свою згоду на внесення та використання своїх персональних даних у Базі Чат- боту, на обробку своїх персональних даних Ліцензіаром протягом періоду дії невиключної ліцензії на використання Чат- боту. Підставою обробки персональних даних є укладення та виконання Ліцензіаром даної Публічної оферти. Усі введені Абонентом дані ми можемо обробляти та аналізувати для того, щоб покращувати та розширювати перелік послуг з користуванням Чат-бот та поліпшення сервісу Чат-бот. Ми вживаємо розумних технічних та організаційних заходів для того, щоб не допустити втрати, несумлінного використання, зміни або незаконного розкриття наданої вами інформації. Видалення персональних даних здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Дії, вироблені Ліцензіаром з персональними даними, можуть включати: запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знеособлення, блокування, вилучення, знищення та передачу (надання, доступ) уповноваженим органам і третім особам, тощо.

Ліцензіар має право знеособлювати і агрегувати дані, отримані при виконанні Договору, створювати самостійні продукти на основі агрегованих даних на свій розсуд для цілей аналізу, проведення статистичних та інших досліджень, а також розкривати відповідну інформацію і результати аналізу / досліджень третім особам на умовах і в порядку, визначених Ліцензіаром.

У разі якщо на підставі звернення суб'єкта персональних даних у зв'язку з невиконанням Абонентом своїх зобов'язань по отриманню згоди на обробку персональних даних та, судом або державним органом буде винесено рішення (виставлено претензію), яке тягне за собою негативні наслідки для Ліцензіара та / або накладає на Ліцензіара зобов'язання по виплаті компенсації і / або штрафних санкцій, Абонент відшкодовує Ліцензіару понесені збитки на підставі підтверджених збитків документів. Якщо сторони в досудовому порядку не прийшли до визначення розміру збитків на підставі підтверджених документів (претензії, постанови адміністративних органів, рішення судів), то розмір збитків повинен бути підтверджений рішенням суду, що набрало законної сили.

Інші умови
Регульоване право. З усіх питань, не врегульованих в тексті даного Договору, сторони керуються чинним законодавством України.
Зміни до умов Договору. Зміни до умов Договору вносяться Ліцензіаром в односторонньому порядку.
Строк Договору. Даний Договір є безстроковим та може бути припинений кожною Стороною, шляхом повідомлення іншої Сторони за 5 (п’ять) робочих днів.
Технічна підтримка для Абонентів:
info@online-kasa.com.ua